เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

  • ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  • ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 1 ปี
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ เท่านั้น โดยจะไม่นำไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเงื่อนไขนี้และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในการสมัครงานครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ