สวัสดิการและสิทธิประโยชน์


บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสมีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานดังนี้


 • โบนัสปีละ 1 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • และสวัสดิการอื่นๆ